VZOR PROVIZNÍ SMLOUVY c.k. NOMÁD s.r.o.

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

cestovní kancelář NOMÁD s.r.o.,
Smetanova 34, 591 01, Žďár n.S.,tel,fax: 566 623 642, IČO: 49970844,DIČ: CZ49970844, KOS Brno, odd.C, vl.č. 13554, KB Žďár n.S. č.ú.:5361650247/0100, ( dále jen zastoupený),
zastoupená ing. Michalem Šindelářem

a

zprostředkovatel …………………………………………………………….

zastoupený: ……………………………………….(dále jen zprostředkovatel)

uzavírají následující smlouvu o obchodním zastoupení:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je obchodní zastoupení podle §2483 až 2520 občanského zákoníku č.89/2012 Sb, s tím že se jedná o nevýhradní zastoupení jménem zastoupeného podle §2488 občanského zákoníku.

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zastoupený je povinen:

  • připravit na vlastní náklady propagační a náborový materiál a materiál k přihlašování a dodat jej zástupci v odpovídajícím počtu exemplářů (dle dohody).
  • průběžně informovat zástupce o případných změnách vypsaných zájezdů, změnách cen a dalších podmínek, souvisejících s realizací zájezdů.
  • vést evidenci o prodeji zájezdů zprostředkovatelem a platit mu na základě faktury provizi za prodaná místa.
  • zabývat se a vyřídit reklamaci zákazníka bez toho, že by se reklamace dotkla výše provize zástupce tehdy, nebyla-li reklamace shledána z viny zástupce.

Zprostředkovatel je povinen:

  • ihned informovat zastoupeného o všech důležitých skutečnostech, které se vyskytnou při náboru a prodeji zájezdů
  • řádně informovat zákazníka o programu zájezdu a zejména o podmínkách zastoupeného pro účast na zájezdu a o podmínkách průběhu zájezdu
  • řádně a pravidelně fakturovat provizi nejpozději do konce toho roku, ve kterém zájezd skončil

3. PROVIZE:

Za zprostředkování prodeje náleží zprostředkovateli zprostředkovatelská provize z katalogové ceny zájezdu:

7% z ceny za zákazníka, který v době přihlášení není v databance stálých zákazníků zastoupeného, (nejvýše však 2 500,-Kč za zákazníka),

5% za zákazníka, který je v databance stálých zákazníků zastoupeného,  (nejvýše však 2000,-Kč za zákazníka),

navíc 1000,-Kč provizi za každého pátého zajištěného zákazníka v daném kalendářním roce.

Pokud zastoupený zájezd stornuje z obchodně provozních důvodů nebo z jiných důvodů, než je důvod vyšší moci, náleží zprostředkovateli provize ve výši 50,-Kč. Pokud bude zájezd stornován ze strany klienta, nenáleží zprostředkovateli provize. Provize bude zúčtována vždy do 15.dne následujícího měsíce po měsíci návratu zákazníka ze zájezdu a je provedena fakturou.

4. REALIZACE

Zprostředkovatel pomocí propagačních materiálů prodává produkty zastoupeného na speciální přihlášky (označené logem zprostředkovatele), které zastoupenému dle předem dohodnutých pravidel obratem zasílá poštou nebo faxem. Platby od zákazníků inkasuje zastoupený. Po ukončení zájezdu proběhne fakturace provize a platba do 14 dnů.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva vstupuje v platnost v den podpisu oprávněných osob smluvních stran. Může být kteroukoli ze smluvních stran vypovězena formou písemné výpovědi doručené druhé smluvní straně. Výpověď sama však nemá vliv na trvání již sjednaných závazků.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Jakékoli změny a dodatky musí být učiněny ve formě, v jaké bylo uzavřeno původní ujednání.

Ve Žďáře n.Sázavou dne:

podpis zastoupeného:                               podpis zprostředkovatele:

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.