CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD UNIQA POJIŠŤOVNY:

Pro zájezdy roku 2021-2022 je v ceně zájezdů „ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ“ od Pojišťovny UNIQA a.s. :

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD UNIQA POJIŠŤOVNY, A.S.

Zdravotní připojištění:

V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny,a.s. Zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše 7 000 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na:  www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf  a na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/20 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 720 Kč/rok) www.edelweiss.cz. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://skody.uniqa.cz/cestovani/cestovni-pojisteni/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/20) na www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni/. Informační dokument o pojistném produktu naleznete ZDE: www.nomad.cz/files/IPID_RS_cestovni_pojisteni.pdf.

KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:

si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů, se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, úrazové pojištění, nemocniční odškodné či pojištění zavazadel. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění, které v sobě zahrnuje navíc pojištění stornopoplatků do 30 000, 80 000 až 120 000 Kč (dle níže uvedených sazeb). Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Cena komplexního pojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu:

do Evropy:

 • 35 Kč /os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 57 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady

 • 56 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 77 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA, či Kanady

 • 82 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 103 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
 • 125 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 98 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/20 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf.

POJIŠTENÍ KRYJE COVID-19 dle UCZ/CES/20:

Podrobněji ke krytí COVID-19 zpráva od pojišťovny UNIQA a.s.

Že naše pojištění s obecnými podmínkami  UCZ/Ces/20 kryje COVID-19, najdete zde:

Zde má UNIQA všeobecné podmínky UCZ/CES/20. Zde je na stránkách UNIQA a.s. vyjádření, že pojištění kryje nově i jmenované následky COVID-19

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.nomad.cz/files/pojisteni–podminky.pdf.  a na www.uniqa.cz.

PŘIPOJIŠTĚNÍ PREVENTIVNÍ KARANTÉNY PŘI NEGATIVNÍM TESTU

KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ kryje náklady spojené s COVID-19 (kromě vyňatých dle UCZ/Ces/20).
V poslední době (v souvislosti se zhoršením situace) některé země kontrolují i to, že pojištění kryje náklady, spojené s karanténou.
Komplexní připojištění (výše uvedené) kryje náklady s aktivní léčbou/hospitalizací s COVID-19 do výše 7Mil a pokud nepůjde o hospitalizaci, tak do 2 500Kč/den/osoba, maximální výše limitu je 30 000 Kč.

Může se ale stát, že by úředník vyžadoval pojištění s krytou Preventivní karanténou i při negativním testu – nařízená např. po kontaktu s nakaženou osobou – NĚKTERÉ ZEMÉ TO PŘÍMO VYŽADUJÍ.
Toto si můžete dokoupit za 26Kč/den (Evropa), 52Kč/den (Svět).
Upozorňujeme, že některé země toto vyžadují a nelze toto pojištění tedy podceňovat, protože nemusíte bez něj být vpuštěni do dané země.

Pojistné kryje:
a) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény:

 • v případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
  „Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“
 • „Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby ukončení karantény.

b) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

 • karanténa v souvislosti s nákazou klienta
 • preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem
  „Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“
 • Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.“

c) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

 • rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
  Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).
  Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Proto toto připojištění jsou Limity pojistného plnění:
Evropa – Náklady na ubytování do: 10 000,-Kč, Náklady na náhradní dopravu do: 10 000,-Kč
Svět – Náklady na ubytování do: 10 000,-Kč, Náklady na náhradní dopravu do: 20 000,-Kč


PODPISEM SMLOUVY O ZÁJEZDU (CESTOVNÍ SMLOUVY) KLIENT SOUHLASÍ S PROHLÁŠENÍM K POJIŠTĚNÍ, PŘILOŽENÝM K TÉTO SMLOUVĚ:

Příloha smlouvy o zájezdu (cestovní smlouvy)
Prohlášení pojištěného (zákazníka) – zákazník svým podpisem smlouvy stvrzuje, že souhlasí s Pojistnými podmínkami a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA pojišťovny, a.s., a že se seznámil s parametry pojištění, se kterými souhlasí a které odpovídají jeho potřebám a požadavkům.

Pojistná smlouva o cestovním pojištění č. 1560517320

Pojistitel : UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, DIČ: CZ699003142

Pojištění léčebných výloh platí mimo území ČR. Lze pojistit i cizí státní příslušníky, ale v případě repatriace je primárně převoz do ČR, do jiného státu záleží na domluvě s asistenční službou. Pojištění neplatí pro území ČR a na území států, kde je pojištěný účasten v systému zdravotního pojištění.

Pojištění se řídí zákonem o pojišťovnictví a platí pro něj příslušná ustanovení občanského zákoníku na jehož základě vydal pojistitel Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (UCZ/Ces/20) platné od 1.11.2020, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojištěný tímto podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal Všeobecné pojistné podmínky (UCZ/Ces/20), Informační list pro cestovní pojištění do zahraničí a Informace pojišťovny o zpracování osobních údajů, že byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním včetně výší pojistných částek, případných spoluúčastí pojištěného a výluk (v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z pojištění léčebných výloh v zahraničí a úrazového pojištění zmocňuje pojištěný pojistitele ke zjišťování údajů o svém zdravotním stavu a zároveň souhlasí s poskytováním svých osobních údajů). Výše uvedené Všeobecné pojistné podmínky, Informační list pro cestovní pojištění do zahraničí a Informace pojišťovny jsou uvedeny také na: www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni/

Zdravotní připojištění (cestovní pojištění):
V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše 7 000 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/files/pojisteni-podminky.pdf a aktuální obecné podmínky na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf a na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/20 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 720 Kč/rok) www.edelweiss.cz

Při škodní události kontaktuje zákazník asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://skody.uniqa.cz/cestovani/cestovni-pojisteni/ Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o, která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu . Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/20) na www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni/ , např. že pojištění nelze sjednat pro válečné, klimaticky extrémní, či rizikové oblasti a neposkytuje se na nemoci, úrazy a škody, ke kterým došlo při trestné činnosti, pokusu o sebevraždu, pod vlivem návykových látek, či při jiném úmyslném či svévolném jednání, peníze, ceniny a klenoty, nebo u některých vyšetření, léčení a komplikacích, nebo způsobených provozem dopravních prostředků, nebo pokud jde o následky stavů s příčinou před dobou pojištění, následky neudělení víza či neplatných dokladů a další informace v podmínkách uvedené. Pojištěný je povinen zachovat opatrnost. Další výluky a informace podrobněji ve všeobecných podmínkách pojištění.

Komplexní připojištění:

si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů, se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, úrazové pojištění, nemocniční odškodné či pojištění zavazadel. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění, které v sobě zahrnuje navíc pojištění stornopoplatků do 30 000, 80 000 až 120 000 Kč (dle níže uvedených sazeb). Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Cena Komplexního připojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu:

do Evropy:

 • 35 Kč /os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 57 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady

 • 56 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 77 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA, či Kanady

 • 82 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 103 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
 • 125 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 98 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/20 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf.
Pro rok 2021-22, nově přihlášeným klientům s připojištěním COVID, nabízíme toto NOVÉ KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ dle podmínek UCZ/Ces/20.

Přesné podmínky, výluky, další omezení atd. jsou ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění (UCZ/Ces/20) a najdete je na www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf a na www.uniqa.cz

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.