Proti krachu jsme na rok 2022 pojištěni u pojišťovny UNIQA v rozsahu 3Mil Kč (pro uplatnění nároků do 3 měsíců od škodné události). Adresa pro oznámení škodné události: UNIQA pojišťovna, a.s., insolvence CK, Evropská 136/810, 160 12, Praha 6.

Že jsme pojištěni si také lze ověřit přímo na stránkách pojišťovny (pod „Aktuálním seznam CK“ jako Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o.).

Pojistná smlouva na rok 2022

Pojistná smlouva o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře č.1357522021

Pojistitel

UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2012, se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49 24 04 80 (dále jen „pojistitel“) zastoupená na základě plné moci společností
FIDUCIA, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 94897 se sídlem Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 270 82 121 (dále jen „pojišťovací agent“)

Korespondenční adresa

FIDUCIA, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1

Telefon

+420 224 161 561, 562

E-mail

fiducia@fiducia.cz

a

Pojistník

Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o.
Smetanova 34
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ/rodné číslo

49 97 08 44

Odpovědný zástupce pro styk s pojistitelem

Ing. Michal Šindelář

Telefon

+420 566 623 642, +420 603 360 623

Telefax

+420 566 623 642

Bankovní spojení

5361650247/0100 KB Žďár nad Sázavou

Tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavírají smlouvu o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře.

Úvodní ustanovení

Vzájemná práva a
povinnosti stran

Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí touto pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře (dále jen „UCZ/Zar/18“) a případnými dodatky, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Doba trvání pojištění

Počátek pojištění

Pojištění vzniká dne 01.01.2022 v 00:00 hod.

Konec pojištění

Pojištění zaniká dne 31.12.2022 ve 24:00 hod.

Pojistná částka

Limit pojistného plnění

Pojistníkem oznámené tržby z prodeje vlastních zájezdů rozhodné pro stanovení výše limitu pojistného plnění činí 3.950.000,-. V souladu se zákonem se sjednává limit pojistného plnění ve výši Kč 3.000.000,-.

Závěrečná ustanovení

Správa pojistné smlouvy

Tato pojistná smlouva náleží do správy zplnomocněného pojišťovacího agenta, společnosti FIDUCIA, s.r.o., se sídlem na adrese Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4. Korespondenční adresa obchodního zastoupení je V Jámě 1, 110 00 Praha 1. Veškeré písemnosti určené pojistiteli týkající se této pojistné smlouvy budou doručovány na korespondenční adresu.

Souhlas k poskytování
informací

Pojistník tímto uděluje pojistiteli a pojišťovacímu agentovi souhlas k poskytování informací o vzniku, existenci a zániku pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře v rozsahu této pojistné smlouvy.

Hlášení pojistné události

Pojistné události se oznamují písemně pojišťovacímu agentovi, společnosti FIDUCIA,s.r.o., na adresu V Jámě 1, 110 00 Praha 1.

Smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží pojistník a jeden pojistitel

Přílohy

UCZ/Zar/18
Informační dokument o pojistném produktu

2 x Prohlášení ručitele

Podpis Pojištění proti krachu CK

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.