Proti krachu jsme pojištěni u pojišťovny UNIQA v rozsahu 30% plánovaných tržeb.

Že jsme pojištěni si také lze ověřit přímo na stránkách pojišťovny (pod „Aktuálním seznam CK“ jako Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o.).

Pojistná smlouva na rok 2020

Pojistná smlouva o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře č.1357520021

Pojistitel

UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2012, se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČ: 49 24 04 80 (dále jen „pojistitel“) zastoupená na základě plné moci společností
FIDUCIA, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 94897 se sídlem Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČ: 270 82 121 (dále jen „pojišťovací agent“)

Korespondenční adresa

FIDUCIA, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1

Telefon

+420 224 951 561, 562

Telefax

+420 224 951 563

a

Pojistník

Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r.o.
Smetanova 34
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ/rodné číslo

49 97 08 44

Odpovědný zástupce pro styk s pojistitelem

Ing. Michal Šindelář

Telefon

+420 566 623 642

Telefax

+420 566 623 642

Bankovní spojení

5361650247/0100 KB Žďár nad Sázavou

Tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavírají smlouvu o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře.

Úvodní ustanovení

Vzájemná práva a
povinnosti stran

Vzájemná práva a povinnosti stran se řídí touto pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře (dále jen „UCZ/Zar/18“) a případnými dodatky, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Doba trvání pojištění

Počátek pojištění

Pojištění vzniká dne 01.01.2020 v 00:00 hod.

Konec pojištění

Pojištění zaniká dne 31.12.2020 ve 24:00 hod.

Pojistná částka

Limit pojistného plnění

Pojistníkem oznámené tržby z prodeje vlastních zájezdů rozhodné pro stanovení výše limitu pojistného plnění činí 28.466.000,-. V souladu se zákonem se sjednává limit pojistného plnění ve výši Kč 8.550.000,-.

Závěrečná ustanovení

Správa pojistné smlouvy

Tato pojistná smlouva náleží do správy zplnomocněného pojišťovacího agenta, společnosti FIDUCIA, s.r.o., se sídlem na adrese Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4. Korespondenční adresa obchodního zastoupení je Národní třída 10, 110 00 Praha 1. Veškeré písemnosti určené pojistiteli týkající se této pojistné smlouvy budou doručovány na korespondenční adresu.

Souhlas k poskytování
informací

Pojistník tímto uděluje pojistiteli a pojišťovacímu agentovi souhlas k poskytování informací o vzniku, existenci a zániku pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře v rozsahu této pojistné smlouvy.

Hlášení pojistné události

Pojistné události se oznamují písemně pojišťovacímu agentovi, společnosti FIDUCIA,s.r.o., na adresu Národní třída 10, 110 00 Praha 1.

Smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží pojistník a jeden pojistitel

Přílohy

UCZ/Zar/18
Informační dokument o pojistném produktu

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2020

Připravili jsme pro Vás katalog zájezdů 2020.

Katalog si můžete prohlédnout online nebo si stáhnout do počítače nebo Vám zašleme katalog poštou. Stačí vyplnit jednoduchý online formulář.