JAK CESTUJEME

PRAKTICKÉ INFORMACE

Níže jsou praktické informace, upozornění a postupy pro přihlášení, platbu atd. a obecné informace k zájezdům Cestovní kanceláře Nomád s.r.o. (dále jen CK ). Tyto informace nenahrazují Všeobecné smluvní podmínky (VOP), které najdete na www.nomad.cz/files/nomad-VOP.pdf a které tvoří součást Smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) s naší CK. Některé praktické odpovědi najdete také v často kladených otázkách, označených jako FAQ na www.nomad.cz.

1. PROGRAM:

Program zájezdů je uveden u jednotlivých zájezdů v katalogu. CK upozorňuje zákazníka, že zvláště u exotických zájezdů je vyšší pravděpodobnost úprav programu, vynucených nepředvídatelnými událostmi, kdy CK program a podmínky zájezdu může upravit. CK nesmí změnit zásadní charakter a hlavní rozsah služeb bez dohody se zákazníkem. CK neručí za nepříznivé následky přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody zákazníků vzniklé z těchto případů cestovní kancelář nehradí. Fotografie, použité v katalogu, na www.nomad.cz a při propagaci jsou pouze ilustrační a nejsou součástí programu zájezdu.

2. TERMÍN A CENA:

Termíny a ceny zájezdů jsou uvedeny u programů jednotlivých zájezdů v katalogu. Termín odjezdu zájezdu může CK oproti katalogu změnit jen v případě posunu letenek či trajektů dodávající společností, a to maximálně o 1 den. Program leteckého zájezdu začíná a končí v cílové zemi. Cenu zájezdu může CK jednostranně zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení vstupních cen za dopravu, pohonných hmot, daní a poplatků, nebo směnného kursu české koruny. V případě změn okamžitě informuje zákazníka v informačním dopise. Obdobně může dojít k snížení ceny. Z cen uvedených v katalogu poskytuje CK tyto slevy:

3. SLEVY

poskytujeme v r. 2022 v této výši (z katalogových ceny bez příplatků):

 • a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2016 – 2021) zúčastnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 2% z ceny zájezdu (věrnostní sleva),
 • b) 2% pro přihlášené do 31.3.2022 (na odjezdy od 1.10.), nebo 6 a více měsíců před odjezdem,
 • c) 2% pro účastníka skupiny více než 7 lidí, kteří se hlásí společně jednou přihláškou přímo v naší CK,
 • d) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2022 na zájezdy s termíny odjezdu od 1.5.2023, nebo pro přihlášené nejméně 6 měsíců před odjezdem,
 • e) slevy uvedené u cen zájezdů (nelze sčítat s jinou slevou).

Slevy b), d), e ) se nemohou vzájemně sčítat. Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele mezinár. karty nám zašlete kopii karty spolu s přihláškou. U zájezdů s cenou vyšší než 60 000 Kč se sleva počítá jen z částky 60 000 Kč. Maximální výše součtu slev, kterou lze uplatnit je 10%.

4. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA:

Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo telefonicky: 566 623 642, nebo po předchozí domluvě v provozovně či pobočce naší kanceláře, nebo e-mailem na adrese: nomad@nomad.cz. Přihlášku lze vyplnit i pro více osob. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednatel jako za své vlastní. Po obdržení přihlášky zašle CK ve dvou kopiích návrh smlouvy SOZ spolu se složenkou pro zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 122 000 Kč je jednotná záloha ve výši 40 000 Kč + případné komplexní připojištění), jinak CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně zákazník pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlouvu. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před odjezdem. Pro tuto platbu zašle CK složenku či údaje pro platbu převodem spolu s informačním dopisem, zpravidla 3 týdny před odjezdem, nejpozději 1 týden před odjezdem. Ve všech případech rozhoduje datum odeslání. Platby lze též provádět na účet KB Žďár n.S., č.ú. 5361650247/0100. Ze Slovenska na účet v EUR u FIO banky, IBAN: CZ5120100000002200088472 (přepočet na EUR dle aktuálního kurzu sdělíme). Zákazník se musí prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd. Zákazník si není vědom žádných závažných onemocnění, ohrožujících jeho účast na zájezdu a souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů, nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zařazením do databáze zákazníků CK a využitím těchto dat pro zajištění služeb (pojištění, letenek, víz atd.) a zasíláním katalogů zájezdů na další roky. Současně si uvědomuje svou povinnost mít do zemí, které to vyžadují – očkování, či test např. na COVID-19 atd.

5. ZRUŠENÍ:

Zrušení zájezdu ze strany CK může nastat při nedostatečné obsazenosti, při nevyhnutelných a mimořádných okolnostech či porušení některé povinnosti zákazníkem. Pokud není zákazník schopen prokázat zaplacenost ceny zájezdu, či nemá předepsané doklady, očkování, test na nemoc, víza atd, může CK při odjezdu odstoupit od cestovní smlouvy se zákazníkem bez náhrady. V případě nedostatečné obsazenosti (pod 6 os. na letecký a 28 os. na bus zájezd) CK neprodleně informuje zákazníka nejpozději 20 dní (7 dní pro zájezdy na 2-6 dní) před odjezdem a vrátí zákazníkům všechny platby na tento zájezd na účet, ze kterého přišly, pokud se nedohodnou jinak. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY:

Zákazník (se souhlasem CK) může vyslat náhradníka, pokud to písemně sdělí CK spolu s prohlášením o přistoupení náhradníka a poté souhlasí s náklady na toto postoupení, jak je CK vyčíslí. Pokud tento náhradník splňuje podmínky zájezdu (má víza atd.) a pokud poté CK souhlasí, že náhradník splňuje všechny podmínky účasti na zájezdu, stává se tento novým zákazníkem. Zákazník je oprávněn před zahájením zájezdu (nejlépe písemně) zrušit svou smlouvu SOZ s CK. CK vrátí zákazníkovi po odhlášení zaplacenou částku po odečtení prokazatelně vynaložených nákladů (storno letenky a dalších služeb), minimálně ve výši paušálních stornopoplatků v procentech z katalogové ceny zájezdu včetně objednaných doplňkových služeb (doporučujeme přikoupit si Komplexní připojištění storna):

 • odhlášení dříve než 70 dní ………… 25%
 • 70 – 30 dní před odjezdem ………… 35%
 • 29 – 15 dní před odjezdem ………… 55%
 • 14 – 5 dní před odjezdem ………….. 75%
 • 4 dny před až den odjezdu ……….. 100%

Totéž platí při nedostavení se k odjezdu, nebo když zákazník nemá při odjezdu platné a úplné cestovní doklady, očkování (či neobdržel vízum, test, či další povinné věci), doklad o zaplacení či předepsané vybavení, či není schopen jinak fyzicky zájezd absolvovat.

7. SJEDNANÉ SLUŽBY:

jsou uvedeny u každého zájezdu a konkretizovány v SOZ a na www.nomad.cz. Služby většinou zahrnují dopravu, ubytování, vyjmenovaná jídla, zdravotní připojištění, průvodce, mapky měst a tras, případně víza platná pro občany ČR (a jejich vyřízení), trajekty, letenky a letištní taxy (přesné služby jsou vždy uvedeny u zájezdu). Ceny volitelných výletů, vstupů a dalších služeb, které nejsou v ceně zájezdu, jsou odhadnuté v katalogu nebo na www.nomad.cz. Cena zájezdu CK obsahuje daň z přidané hodnoty. Tyto služby a cenu zájezdu může CK upravit v informačním dopise a smlouvě SOZ, pokud je to nezbytné a neovlivní to dříve dohodnutý charakter zájezdu. Pokud dojde k rozsáhlejší změně (změna data odjezdu o více než 1 den, změna ceny o více než 8%, výrazná změna programu) ovlivňující charakter zájezdu, má zákazník právo bez odkladu od smlouvy písemně odstoupit bez stornopoplatku do 5 dnů od oznámení. V cenách zájezdů nejsou především položky, jejichž výčet je uveden ZDE.

8. REKLAMACE:

Pokud nedojde po odjezdu k řádnému plnění významného podílu dohodnutých služeb, či nebude CK schopna tyto služby zajistit, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne zákazníkovi náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. Náhrady plynoucí z ušlého času ve výše uvedeném případě CK nehradí. Reklamaci vady zájezdu či neposkytnuté služby musí zákazník uplatnit bezodkladně. Nejlépe sdělit zástupci CK na místě a při nevyřešení reklamace kontaktovat CK. Poté písemně nejlépe doporučeným dopisem do CK do 1 měsíce po skončení zájezdu. Pozdější reklamace bude CK chápat jako neuplatněné bez zbytečného odkladu. Při exotických cestách si CK vyhrazuje právo změny programu na trase a pořadí navštívených míst a na změny trasy vynucené objektivními okolnostmi.

9. DOPRAVA:

Pokud není uvedeno jinak, jezdíme na jih většinou autobusy s klimatizací. Na leteckých zájezdech je většinou v ceně přeprava po trase v rámci programu, ne ve volném čase. Kabina na trajektu nebývá v ceně zájezdu, není-li uvedeno jinak. CK neručí za případná zpoždění letu ani škody z nich.

10. UBYTOVÁNÍ:

U každého zájezdu je uveden počet nocí a druh ubytování (chatky, apartmány, hotely aj., označení „v kempu“ znamená ve vlastních stanech). Pokud jsou uvedeny hotely, jedná se o hotely nižší a turistické kategorie. U vyšších kategorií uvádíme konkrétní počet hvězdiček, odpovídající obecnějšímu standardu, jelikož tato specifikace v exotických zemích není jednotná.

11. JÍDLO:

Počet a typ jídel je u každého zájezdu uveden v kolonce „v ceně je“. Bývá součástí ubytování (často tedy není u nočních přejezdů, přeletů atd.) Na cestu autobusem při polopenzi (polní kuchyně) vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní a obědů, nebo večeří, které připravuje náš kuchař v polní kuchyni (zde zapůjčíme plastovou misku a hrnek). V ceně neuvedená jídla jsou z Vašich vlastních zásob, nebo ve Vaší režii (se zajištěním může pomoci průvodce).

12. PRŮVODCE:

Po dobu zájezdu busem či od příletu plní průvodce funkci organizační (naviguje řidiče, zajišťuje noclehy) a informuje o zajímavostech projížděných míst a zemí. Organizuje krátké procházky kolem nejzajímavějších míst se stručným výkladem, dovolí-li to místní zákony nebo benevolence místních strážců zákona. Služby místních průvodců nejsou v ceně zájezdu (pokud není uvedeno jinak) a rádi Vám je zprostředkujeme.

13. CO NA CESTU:

V informačním dopise vždy najdete seznam nutného a doporučeného vybavení na zájezd. Maximální hmotnost zavazadel v buse je 15 kg (stan a hudební nástroj se do limitu nepočítají), na leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu. Za nadváhu zavazadel se vybírají poplatky. Obecně doporučujeme pro zájezdy do kempu samonosný stan, spacák, karimatku, pro ubytování pod střechou většinou vlastní povlečení. Vždy malý batoh a botasky na výlety. Dále je nutná lžíce, pláštěnka, baterka, větrovka s kapucí, čepice na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klobouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu. Pro cyklistické zájezdy navíc: silniční, horské, trekové nebo crossové kolo (doporučený typ u zájezdu) v bezvadném stavu, cyklistické oblečení letní a do chladu, rezervní galusky nebo pláště a náhradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistická přilba. Do hor: teplé oblečení, pohorky, lehký vařič, fotoaparát, mapy a průvodce. Elektrokolo na cyklistický zájezd hlaste současně s přihláškou.

14. ODJEZDY:

Odjezd autobusu bývá obvykle z Prahy, Brna a dalších měst (uvedeno u zájezdů). Autobus bude otevřen půl hodiny před odjezdem. Sedadlo si můžete rezervovat při přihlášení. Požadavkům se pokusíme vyhovět podle pořadí přihlášek. Přesná místa a časy odjezdů budou uvedena v informačním dopisu. Při větším počtu účastníků z některé oblasti můžeme po dohodě zajistit dopravu k vhodnému místu odjezdu. Sraz účastníků leteckých zájezdů bývá v Praze nebo na jiném nástupním místě (uvedeno u zájezdu) vhodném pro přesun na letiště. Využijte levnější parkování na letišti: www.ParkovaniR7.cz, tel: 737 309 429.

15. PŘÍJEZDY:

Jsou do uvedených míst v katalogu většinou do 20 hodin. Místa příjezdů nemusí být shodná s odjezdy a budou uvedena v informačním dopisu. Pokud místa či časy budete chtít znát dříve, rádi Vám je sdělíme v CK. Jiné zastávky budou uvedeny v informačním dopisu.

16. KAPESNÉ:

Vstupné při exkurzích, do areálů památek, národních parků, muzeí, galerií, koupališť apod. většinou není v ceně zájezdu. O rozumné výši kapesného na vstupy atd. Vás budeme informovat v informačním dopisu.

17. POVINNÁ VÝMĚNA:

Je vyžadována v některých (mimoevropských) zemích. Tato částka není v ceně zájezdu a zákazník jí musí být při vjezdu do příslušné země vybaven. Na možnost odpuštění této výměny se nelze spolehnout (www.mzv.cz).

18. CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA:

Pro všechny zájezdy doporučujeme cestovní pas (mimo EU vždy), možná i očkovací průkaz, na exotické zájezdy biometrický pas. Zkontrolujte si jeho platnost, která je dle podmínek navštívených zemí obvykle 6 měsíců po návratu a dosti volných stran! Pro všechny cesty je nutný pas i pro děti do 15 let. Jméno, uvedené pro letenku ve smlouvě či na přihlášce, se musí shodovat se jménem v pase! CK neodpovídá za škody zaviněné neudělením víza, odmítnutím vstupu do země, či nepoužitelným dokladem. V současné době mohou některé země požadovat potvrzení o testu či očkování na COVID-19, které jsou pak povinností zákazníka.

19. LÉKAŘSKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

K ošetření jednoduchých onemocnění a zprostředkování potřebné péče s sebou průvodce v buse veze lékárničku. Běžné osobní léky ale musí mít zákazník s sebou. Před odjezdem doporučujeme preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře. O doporučeném očkování a údajích o zdravotních požadavcích cílových zemí se můžete informovat v CK či na našem webu, nebo na: www.ockovacicentrum.cz. Podrobnosti a aktuální informace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice. Budeme Vás informovat v informačním dopisu. CK neručí za zcizení věcí, ke kterému by došlo mimo uzavřený prostor kufrů autobusu, či letu. Zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a CK doporučuje před zájezdem uzavřít KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ a POJIŠTENÍ PROTI COVID-19, či horské pojištění www.edelweiss.cz. CK upozorňuje, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

20. POČASÍ:

je údaj, který najdete u většiny zájezdů v našem programu. „Vzduch” znamená průměrné nejvyšší denní teploty v době zájezdu. „Voda” znamená průměrnou teplotu vody v době zájezdu. Zájezdy v létě na jih doporučujeme zvážit osobám se srdečními a dýchacími potížemi.

21. INFORMAČNÍ DOPIS:

dostanete zpravidla 3 týdny před odjezdem (nejméně 7 dní) – jinak kontaktujte CK. Bude v něm upřesněný program, přesná místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zaplacení zbytku ceny a rady na cestu (kapesné, co na cestu zabalit, očkování atd).

22. DĚTI:

do 16 let (u cyklistických zájezdů do 18 let) se mohou zúčastnit jen v doprovodu zákonného zástupce, do 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. Slevu pro děti neposkytujeme, pokud není u jednotlivých zájezdů uvedeno jinak.

23. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK:

má CK sjednané dle zákona č.159/99 Sb. u pojišťovny Uniqa v rozsahu 3Mil. Kč pojistného limitu. Oznámení pojistné události může zákazník učinit v případě krachu CK, do 3 měsíců od vzniku škodné události, na adrese, kterou najdete na internetové adrese www.nomad.cz/informace/pojisteni-proti-krachu

24. ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTěNÍ:

V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění L5O+ od UNIQA pojišťovny, a.s. Zahrnuje pojištění léčebných výloh do výše 7 000 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření a repatriace do ČR. Dále náklady na vyslání opatrovníka, předčasný návrat z cesty, právní pomoc, náklady ze ztráty dokladů, odškodnění zdržení při únosu autobusu či letadla a zprostředkování finanční pomoci do 100 000 Kč. Zachraňovací náklady do výše 1 050 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby do 2 000 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů – cyklistika, horské kolo (ne horský sjezd) a vysokohorská turistika do 5000 m (bez náčiní). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf a na www.uniqa.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty (mnohé jsou dle všeobecných podmínek UCZ/Ces/20 nepojistitelné), raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 720 Kč/rok) www.edelweiss.cz. Při škodní události kontaktuje zákazník neprodleně asistenční službu, která mu pomůže s jejím řešením. Poté v případě vzniku nároku na pojistné plnění neprodleně zákazník vyplní formulář o této události na: https://skody.uniqa.cz/cestovani/cestovni-pojisteni/. Tento formulář vytiskne a zašle k potvrzení do Cestovní kanceláře NOMÁD s.r.o., která ho zkontroluje, potvrdí a pošle jemu zpět. Vyplněný dotazník s tímto potvrzením zákazník pošle poštou pojišťovně UNIQA neprodleně po návratu ze zájezdu. Zákazník byl zvláště upozorněn na tučně zvýrazněné výluky a informace ve všeobecných podmínkách (UCZ/Ces/20) na https://www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf. Doporučujeme přikoupení pojištění proti COVID-19,

25. KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ:

si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů, se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, úrazové pojištění, nemocniční odškodné či pojištění zavazadel. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění, které v sobě zahrnuje navíc pojištění stornopoplatků do 30 000, 80 000 až 120 000 Kč (dle níže uvedených sazeb). Úrazové pojištění – trvalých následků úrazu do 300 000 Kč a smrti do 150 000 Kč. Nemocniční odškodné 150 Kč/den a pojištění zavazadel do 15 000 Kč (škoda na jedné věci do 5 000 Kč). Cena Komplexního připojištění vznikne součinem dní a částky na den zájezdu:

do Evropy:

 • 35 Kč /os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 57 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

pro Svět bez USA a Kanady

 • 56 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 77 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)

do USA, či Kanady

 • 82 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč), či
 • 103 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč)
 • 125 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro USA a Kanadu, či 98 Kč/os/den (s pojištěním 80% storna do 120 000 Kč) pro zbytek světa

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v UCZ/Ces/20 a najdete je na www.uniqa.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky20.pdf.

JAK S NÁMI CESTOVAT LEVNĚJI? – POUKÁZKA 7% ZA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA!

Vy, kteří jste se již zúčastnili našich zájezdů, znáte jistě mnoho příznivců cestování. V rámci naší reklamní akce poskytneme každé soukromé osobě (zprostředkovateli) za každého touto osobou získaného nového cestovatele, který není v databance zákazníků CK, dobropis (poukázku) ve výši 7% ceny (maximálně z 40 000 Kč) první cesty tohoto zákazníka. Toto není možné u rodinných příslušníků navzájem. Pokud získáte nového zákazníka, zařiďte, aby uvedl Vaše jméno a adresu na rub své přihlášky k zájezdu (to je podmínkou získání dobropisu). Nárok na dobropis vzniká jen tehdy, pokud získaný zákazník cestu uskuteční. Námi udělený dobropis (poukázka), který Vám zašleme na konci roku, je nepřenosný, má platnost 2 roky a může být použit pro jakoukoliv nabídku naší CK. Aby Váš dobropis (poukázka) mohl být použit při zájezdu (= abyste s ním mohli zaplatit), pošlete prosím originál dobropisu (poukázky) společně s přihláškou. Pokud s námi cestujete poprvé, doplňte prosím údaje o osobě, která Vám cestovní kancelář Nomád doporučila.

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.