(TOTO JE VZOR CESTOVNÍ SMLOUVY, KTEROU SE ZÁKAZNÍKY PODEPISUJEME)

Vážený pane, paní, slečno: podle novelizovaných zákonů č. 89/2012Sb. (OZ) a 159/1999Sb. posíláme dvojmo tuto Smlouvu o zájezdu. Současně tato smlouva konkretizuje obecné podmínky CK (VOP) dle předchozích zákonů.

PODEPIŠTE PROSÍM TUTO SMLOUVU A JEDEN VÝTISK ZAŠLETE NA NAŠI ADRESU

SMLOUVA O ZÁJEZDU – CESTOVNÍ SMLOUVA = POTVRZENÍ O ZÁJEZDU

Cestovní kancelář NOMÁD spol. s r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 49970844, DIČ: CZ49970844, KOS Brno, odd. C, v.č. 13554, tel: +420 566 623 642, nomad@nomad.cz, zastoupená Ing. Michalem Šindelářem, jednatelem
Zápis: KOS Brno, odd. C, vl. 13554 (dále jen CK)

a

zákazník:…………………….

CK poskytne tento zájezd a s ním spojené služby, které jsou v ceně zájezdu a jsou uvedeny v katalogu CK na rok 2022, jako nedílné součásti smlouvy, nebo v přiloženém letáku, který zákazník obdržel a spolu s ním i doklad o pojištění CK proti insolvenci a formulář základních práv zákazníka dle směrnice EP a EU.

Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že katalog či leták a doklad o pojištění i formulář obdržel a souhlasí s evidencí údajů jím uvedených v přihlášce, potvrzuje jejich pravdivost a souhlasí s prohlášením pojištěného na druhé straně této smlouvy pro pojištění UNIQA pojišťovny a.s.

PLATBY:

Zákazník se zavazuje za tyto služby zaplatit dohodnutou cenu. Záloha na zájezd je stanovena ve výši 33% (+ cena komplexního připojištění) z ceny zájezdu nebo dle podmínek slev a musí být zaplacena zákazníkem do 14 dnů od zaslání této smlouvy od CK. Zbylou část ceny zaplatí zákazník nejpozději 3 týdny před odjezdem. Informační dopis, ve kterém jsou upřesněny informace k zájezdu, zasílá CK nejpozději 1 týden před odjezdem. Před uzavřením této smlouvy jsou některé skutečnosti zájezdu (uvedené v katalogu) změněny dle § 9a odst. 2 z. č.159/99 a § 2528 odst. 1h, takto:

………….………………………………………………………………………………………………..

CK si vyhrazuje právo zvýšení ceny zájezdu dle § 2530 OZ z důvodu nárůstu směnného kursu (EUR, USD) od 4.9.2021 či změn v cenách dopravy, pohonných hmot a daní tak, že může zvýšit cenu zájezdu o nárůst cen dopravy, nafty, daní a tax plus percentuelní nárůst ceny zájezdu dle procent nárůstu kursů příslušných měn. Obdobně má zákazník právo na snížení ceny v opačném případě. Dále se obě strany dohodly na tom, že CK může jednostranným úkonem posunout termín odjezdu maximálně o 1 den v důsledku rezervace lodních lístků, dopravy či letenek. Při rozsáhlejší změně v zájezdu zasílá CK novou smlouvu o zájezdu. V tomto případě se může zákazník rozhodnout, že s touto smlouvou nesouhlasí a prokazatelně od ní odstoupit nejdéle do 5 dnů od doručení návrhu, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci lichého počtu osob mu může být napočítán příplatek jako za rezervaci 1-lůžkového pokoje. CK upozorňuje, že zájezdy nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

ZRUŠENÍ:

Zákazník může kdykoli před zahájením zájezdu (nejlépe písemně) od smlouvy o zájezdu odstoupit. CK vrátí zákazníkovi zaplacenou částku po odečtení prokazatelně vynaložených nákladů (storno letenky a dalších služeb), minimálně ve výši paušálních stornopoplatků v procentech z katalogové ceny zájezdu včetně objednaných doplňkových služeb:

odhlášení dříve než 70 dní….……25%

70 – 30 dní před odjezdem………..35%

29 – 15 dní před odjezdem………..55%

14 – 5 dní před odjezdem…………75%

4 dny před až den odjezdu…..…100%. Stejné stornovací poplatky platí, pokud CK zruší smlouvu o zájezdu při nedostavení se zákazníka k odjezdu, nebo když zákazník nesplnil některou z těchto povinností: nemá úplné a platné cestovní doklady (či neobdržel vízum), nemá včas zaplaceno (viz výše), či nemá doklad o zaplacení, nemá předepsané vybavení, není schopen fyzicky zájezd absolvovat, jeho chování na zájezdu není v souladu s dobrými mravy. CK má právo na zrušení této smlouvy v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností. V tomto případě CK neprodleně informuje zákazníka. Při zrušení z důvodu nedostatečné obsazenosti zájezdu ho informuje nejpozději 20 dní (7 dní pro zájezdy na 2-6 dní) před odjezdem a vrátí zákazníkovi platby na tento zájezd na účet, ze kterého přišly, pokud se nedohodnou jinak. Zároveň nemá zákazník právo na žádné další náhrady. CK není schopna nabídnout odpovídající náhradní zájezd, ale může po dohodě se zákazníkem převést zálohu na jiný jím vybraný zájezd. Zákazník může vyslat náhradníka (postoupit mu smlouvu), pokud nejméně 7 dní před odjezdem zájezdu pošle do CK oznámení s prohlášením o přistoupení náhradníka a poté souhlasí s náklady na toto postoupení, jak je CK vyčíslí. Současně musí zaslat prohlášení náhradníka, že splňuje veškeré podmínky účasti na zájezdu (zajistí si víza, letenky atd.). Pokud CK souhlasí, že náhradník tyto podmínky splňuje, stává se tento novým zákazníkem. Informace o platbách za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, ubytování, dopravě a stravování jsou u zájezdu v katalogu a na www.nomad.cz/cs/mimocenu.php, stejně jako odkaz na údaje o zdravotních požadavcích cílových zemí.

REKLAMACE:

Když nedojde po odjezdu zájezdu k řádnému plnění významného podílu dohodnutých služeb či nebude CK schopna tyto služby zajistit, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne zákazníkovi náhradu, odpovídající rozdílu mezi dohodnutou a uskutečněnou službou. Tato náhrada je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, které ČR váží. Náhrady plynoucí z ušlého času ve výše uvedeném případě CK nehradí. CK zákazníka výslovně upozornila, že v závislosti na typu zájezdů CK, zvláště u exotických zájezdů, je pravděpodobnost úprav trasy, vynucených objektivními okolnostmi. Reklamaci vady zájezdu, že některá ze služeb není poskytnutá dle smlouvy musí zákazník uplatnit dle § 2537 odst. 2 bezodkladně, nejlépe zaměstnanci CK přímo na místě, či na hotline CK, uvedené v informačním dopise. Po zájezdu pak nejlépe písemně jednateli CK doporučeným dopisem do 1 měsíce. Pozdější reklamace bude CK chápat jako neuplatněné bez zbytečného odkladu. CK má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

RUČENÍ A DALŠÍ:

CK neručí za neudělení víza či vstup do země, za zcizení věcí, zákazník jezdí vždy na vlastní nebezpečí a sám je povinen posoudit svou kondici. Na zájezdy po EU je potřebný občanský průkaz, mimo EU cestovní pas, platný 6 měsíců po návratu. CK doporučuje zákazníkovi mít uzavřenou pojistku pro sport a turistiku (členství ve svazu edelweiss). Závaznost právních úkonů účastníků této smlouvy je zachována i v případě, pokud právní úkon je učiněn telefaxem nebo elektronickými prostředky. Zákazník si není vědom žádných závažných onemocnění, ohrožujících jeho účast na zájezdu a souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních dat, nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zařazením do databáze a využitím těchto dat pro vyřízení služeb a zasíláním katalogů zájezdů na další roky. Tento souhlas může kdykoli zrušit na: www.nomad.cz/cs/kontaktni_formular.php CK je pojištěna proti úpadku u Uniqa a oznámení lze podat na: Fiducia s.r.o., Nár. třída 10, 110 00, Praha 1. Min. počet účastníků zájezdů je 6 pro letecké a 28 pro autobusové.

……………………………………………………                                                    ……………………………………………………………..

V ………………………………… dne ………………….                                         Ve Žďáře nad Sázavou ……………………………….

CHCI KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ včetně pojištění stornopoplatku za příplatek:…………………….Kč:

ANO

NE           (Vaši volbu zaškrtněte)

Cestovní připojištění, kryjící úhradu léčebných výloh v zahraničí je v ceně zájezdů. Pokud chcete, můžete si přikoupit KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ stornopoplatků, smrti a trvalých následků úrazu, zavazadel a nemocničního odškodného od UNIQA pojišťovny a.s.,.

KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ LZE OBJEDNAT JEN SE SMLOUVOU O ZÁJEZDU A UHRADIT S PRVNÍ ZÁLOHOVOU PLATBOU !

Pozdější dokoupení připojištění není možné. PODROBNĚJŠÍ POPIS KOMPLEXNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ JE NA ZADNÍ STRANĚ SMLOUVY a na www.uniqa.cz.

Zeptejte se nás

Cestovní kancelář Nomád - katalog

Katalog 2022 - KE STAŽENÍ

Zde najdete katalog zájezdů 2022 ke stažení.

Katalog si můžete prohlédnout online zde nebo si stáhnout do počítače. Pro rok 2022 nezasíláme katalogy poštou - výše uvedené elektronické možnosti nezatíží životní prostředí.